مطالبه معلمان در مسیر کاملا قانونی قرار گرفته است/ رسیدگی به مناطق محروم از اولویت آموزش و پرورش استا