آیا نمایندگان فرق «تقلید» با «مقابله به مثل» را میدانند؟