هم نوایی رادیو فردا با مجله زنان امروز در حمایت از ازدواج سفید!