نماینده سلسله ودلفان:جوانان سرمایه های عظیم و ملی کشور هستند