سجده شکر آندرانیک تیموریان پس از شکست دادن استقلال