در حال چانه زنی برای اجاره 3 ساله استقلال هستم (استقلال جوان)