400 فرصت شغلی مستقیم با اجرایی شدن سد شیوباشت فراهم می شود