اسم ابومسلم را که تغییر نمی‌دهید، تیم سیاه‌جامگان هم راه می‌‍‌اندازید