كنایه قلعه نویی به فروزان پس از شكست (خراسان ورزشی)