کشیدن صندلی از زیر پای مدیران با خصوصی سازی/سهم ده درصدی بخش خصوصی واقعی از خصوصی سازی