صنعت بانكداری؛ انعکاس‌دهنده مشكلات اقتصادی ساختاری