حدیث روز/ مسجدی که سمت راستش رضوان الهی و سمت چپ آن مکر است