کورکر:نظارت بر توافق ایران،اعکاس صدای آمریکاییهاست