تلاش برای بازپس‌گیری تنها پایگاه اسکواش در مازندران