تجهیز 8 هزار کيلومتر از شبکه ريلی به سامانه هوشمند کنترل قطار