فرنگی‌کاران آملی در مسابقات کشتی خردسالان مازندران قهرمان شدند