احیای صنعتی فراموش شده/ نوغانداری در گیلان جان تازه می گیرد