کسی که کودک دارد با او باید کودکانه رفتار کند/بازی والدین با کودکان سبب تعلیم و تربیت آنها شده