پیشنهاد بازیکن سابق اینتر و لاتزیو به علیرضا حقیقی