آشنایی با حریفان والیبال ایران؛ آمریکا/ سخت‌ترین سد یاران کواچ