تخصیص گازوئیل بر اساس پیمایش کاهش هزینه ها را به دنبال دارد