سیرک داران مخالف استفاده از حیوان/ انتقاد از مجوز محیط زیست