آیا بدنه این وزارتخانه‌ به افزایش جمعیت باور قلبی دارد؟