ردپای راهیان نور و تونس در شماره بیست و پنجم ماهنامه حلقه وصل