قبایل سینا در مبارزه با تروریسم به ارتش مصر کمک می کنند