ارتباط بین هذیان پارازیتوز و مواد مخدر قابل ملاحظه است