مدارس بازیگران طرح کمپین آسمان آبی،‌ زمین پاک در غرب تهران