بازدید گردشگران اروپا در سال 94 از بناهای تاریخی یزد