الجعفری: العبادی برای تحکیم روابط با جهان راهی روسیه ...