العربیه: پادشاه سعودی، ولیعهد خود را به نشست کمپ ...