کارتر سفرش به گویان را به دلیل بیماری نا تمام گذاشت