یهودیان اتیوپیایی تبار نسبت به ازسرگیری تظاهرات ...