از پای درآمدن 3 تروریست داعش هنگام آموزش مین گذاری