دشمن برای نفوذ در جامعه از برخی آقازاده‌ها استفاده می‌کند