زندگی در روستای احمد فداله / عکس: محمدرضا جنیدی فرد