تسهیلات 15 میلیون تومانی برای بهسازی 10 هزار واحد روستایی