زاهدی: ادامه فعالیت سرپرستان 28 دانشگاه از جمله دانشگاه تهران غیرقانونی است