زائران کاظمین از سراسر عراق در راه بغداد/ مقررات ویژه در پایتخت عراق