راه‌اندازی کنسرسیوم مراکز تحقیقاتی مدیریت شهری در آینده‌ای نزدیک