تعیین تکلیف موجودی ستاد بن کارگری در جلسه بعدی شورای عالی کار