صدور حکم اعدام برای رهبر شیعیان عربستان حرکتی ضد حقوق بشری است