جولان معنادار رقیب هدایتی/ یک گام دیگر برای خرید پرسپولیس؟