کتاب «صرف القرآن و معناه» در نمایشگاه کتاب رونمایی شد