یک سوال از پرسپولیسی‌ها/ فلسفه خرید این بازیکن چه بود؟