حجازی:استقلال را پاچه خوارها به این روز انداختند/ مورینینو هم بود 20 هفته قبل برکنارش کرده بودند