چرایی بلوکه و آزادی اموال فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی