آیا بدون سرک کشیدن به حساب‌ها می‌توان یارانه بقیه مرفهان را حذف کرد؟