معاون جهاد دانشگاهی: دانشجو بهترین مبلغ تفکرات شهیدمطهری است