فردا؛ برگزاری نشست تخصصی تاریخ شفاهی ایثار و شهادت در نمایشگاه کتاب