شلوغی های امشب ایرانشهر برخورد احساسی بود که کنترل شد